Sprzedającym w ramach sklepu www.studiopiko.pl jest Andreas Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOKONA ANDREAS WIŚNIEWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Niekłonice 23c, 76-024 Świeszyno, NIP: 4990582953, REGON: 320599963

Niniejszy punkt dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
pisemnie: Niekłonice 23c, 76-024 Świeszyno;
mailowo: allegro.mokona@gmail.com;
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Zwrot wzajemnych świadczeń:
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: Niekłonice 23c, 76-024 Świeszyno
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Transakcji). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy – możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danej Transakcji, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy – prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dbamy o Twoje prawa, w tym prawo do złożenia reklamacji na sprzedawane przez nas towary. Na większość sprzedawanych przez nas Produktów udzielamy gwarancji, której warunki są zawsze zawarte w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktów.

Poza gwarancją przysługują Ci także uprawnienie z tytułu rękojmi.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas Towaru oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany Towar została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację –adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady Towaru z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z 2002 roku o numerze 141, poz. 1176 ze zm.).
Mamy obowiązek dostarczyć Towar bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
W przypadku Produktów opisanych jako używane bądź powystawowe, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z opisem zawartym na stronie sklepu internetowego, w tym w szczególności, Produkt wolny od wad innych jak ta wskazane w opisie Produktu, o których Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu
W przypadku Produktów opisanych na stronach sklepu internetowego jako używane bądź powystawowe, przy których znajduje się dokładny opis Produktów wraz z opisem wad tych Produktów, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 557 § 1 kodeksu cywilnego
W przypadku Produktów oznaczonych na stronach sklepu internetowego jako używane bądź powystawowe, odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona do okresu 1 roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu, zgodnie z art. 568 § 1 kodeksu cywilnego.
Reklamację możesz złożyć na przykład:
pisemnie na adres: Niekłonice 23c, 76-024 Świeszyno;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studiopiko@gmail.com;
W opisie reklamacji podaj: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Pamiętaj, że Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć Towar wadliwy na adres: Niekłonice 23c, 76-024 Świeszyno. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest nam udostępnić Towar w miejscu, w którym się znajduje.

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może skorzystać z:

stałego polubownego sąd konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej
postępowania mediacyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Definicje:
1. MATERIAŁY – gotowe do użycia przez Sprzedawcę materiały, nie wymagające obróbki graficznej, w odpowiedniej specyfikacji plików graficznych określonej na stronach produktowych, potrzebne do wykonania projektu przez Sprzedawcę. Materiały te nie podlegają sprawdzaniu przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie redaguje też ich treści.

2. SPECYFIKACJA PLIKÓW GRAFICZNYCH – specyfikacja wymogów technicznych, wielkościowych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Materiałów.

3. ZMIANA/POPRAWKA PROJEKTU – drobna zmiana graficzna pliku, która może zostać dokonana na wykonanym już projekcie. Zmianą/poprawką nie jest podanie przez Klienta nowych wymiarów projektu, nowych wytycznych, całkowita zmiana kolorystyczna, zmiana grafik czy tekstów umieszczonych na projekcie zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi Klienta

4. WYTYCZNE – informacje niezbędne Sprzedawcy do wykonania projektu, kolor, wielkość, rozłożenie elementów itp.

5. WERYFIKACJA MATERIAŁÓW – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Materiałów i Wytycznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych.

Realizacja umowy:
1. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta w Serwisie Allegro.
2. Po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest dosłać Sprzedawcy, w terminie maksymalnym do 3. dni roboczych materiały konieczne do wykonania umowy przez Sprzedawcę a także wymiary i wytyczne na temat projektu. Treść, która ma zostać umieszczona na projekcie musi zostać przesłana w pliku tekstowym lub w wiadomości elektronicznej, jako tekst.
3. Po zawarciu Umowy Sprzedaży przeprowadzana jest przez Sprzedawcę niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych) Weryfikacja materiałów i wytycznych. W przypadku gdy w wyniku Weryfikacji materiałów okaże się, że Pliki Graficzne wymagają modyfikacji Sprzedawca informuje o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, który obowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informacją Sprzedawcy i przesłania Sprzedawcy poprawionych Plików Graficznych w ciągu 2 dni roboczych, chyba że strony ustalą inaczej.
4. Umowa wykonywana jest przez Sprzedawcę według gotowych wytycznych i materiałów przesłanych przez Klienta, które nie są modyfikowane przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie dokonuje zmian w plikach i nie poprawia ich, chyba, że strony postanowią inaczej.
5. Sprzedawca wykonuje projekt pod wskazane przez Klienta, maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, wymiary i wytyczne. Nie ma możliwości zmiany wytycznych do projektów bądź wymiarów projektów na późniejszym etapie.
6. Po przesłaniu projektu, Klient w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, ma prawo do wprowadzenia bezpłatnych poprawek do projektu. Ich ilość podana jest w każdej aukcji. Poprawka jest to drobna zmiana graficzna pliku, która może zostać dokonana na zrobionym już projekcie. Zmianą/poprawką nie jest podanie przez Klienta nowych wymiarów projektu, nowych wytycznych, całkowita zmiana kolorystyczna, zmiana grafik czy tekstów umieszczonych na projekcie zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi Klienta. Termin realizacji poprawek wynosi 3 dni robocze od ich przesłania przez Klienta.
7. Po wykonaniu projektu, Sprzedawca przesyła gotowe pliki graficzne do Klienta w formacie profesjonalnie przygotowanym do użytku internetowego lub do druku, w zależności od tego, co zakupił Klient.

Informację o dostępnych sposobach płatności dla danej Transakcji znajdziesz w jej opisie, w tym w zakładce „dostawa i płatność”

Udostępniamy Ci do wyboru następujące sposoby płatności (konkretny sposób wybierasz każdorazowo w trakcie zawierania umowy sprzedaży), chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej:
1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
a. Bank: T-Mobile Usługi Bankowe
b. Numer rachunku 40249010440000420015817294
2. płatność za pomocą systemu PayU
W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy prosimy o podawanie w tytule przelewu nazwy Twojego Konta Kupującego na Allegro oraz numeru danej Transakcji – ułatwi to nam i przyśpieszy księgowanie płatności. Proponowany przez nas tytuł przelewu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na realizację umowy sprzedaży w przypadku jego pominięcia.
Termin płatności (chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej):
3. w przypadku wyboru przez Ciebie płatności przelewem albo płatności za pomocą systemu PayU, jesteś zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
Informację o koszcie, sposobie i terminie dostawy dla danej Transakcji znajdziesz w jej opisie, w tym w zakładce „dostawa i płatność”

Dostawa Towaru dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sposoby dostawy Towaru – udostępniamy Ci następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej:
przesyłka za pomocą poczty elektronicznej.
przesyłka pocztowa.
Termin dostawy Towaru do Ciebie wynosi maksymalnie 40 dni roboczych, chyba że w opisie danej Transakcji podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru liczy się w następujący sposób:
w przypadku wyboru przez Ciebie sposobu płatności przelewem albo płatności za pomocą systemu PayU – od dnia uznania płatnością rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie PayU Sprzedającego lub od dnia w, którym przesłano dokładne i pełne wytyczne do realizacji, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło później, przy czym konieczne jest ich łączne wystąpienie.
Ważne! Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin dostawy oznacza, że w tym terminie powinieneś już otrzymać Towar (na ten termin składa się czas kompletowania przesyłki przez nas oraz czas jej dostarczenia przez przewoźnika).

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej lub należnej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem.